Padel bij TC De Kikkers

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van donderdag 12 november jl. hebben de leden zich kunnen uitspreken over een aantal belangrijke zaken aangaande onze vereniging, waaronder de aanleg van padelbanen.

Aanleg 3 padelbanen

Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemde voor. Ook uit de in oktober 2020 gehouden enquete onder de leden bleek al dat een meerderheid van de respondenten enthousiast was (78% van de 310 respondenten voor, 13% tegen, 9% weet het niet). 

Met de aanleg van de padelbanen wordt ingespeeld op de toenemende populariteit van padel, die moet resulteren in een verbreding van het aanbod voor onze leden. Daarnaast kan het een bijdrage leveren aan ledenbehoud en ledenwerving.

Padel wordt in 2021 onderdeel van het lidmaatschap. Dit betekent dat elk Kikker-lid gedurende het zomerseizoen onbeperkt gebruik kan maken van de 2 padelbanen die wij als vereniging van de stichting gaan huren. Voor deze uitbreiding van het tennisaanbod wordt de contributie met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 10 euro voor elk Kikker-lid. De stichting gaat de overige padelbanen (1 in de zomer, 3 in de winter) verhuren, ook aan niet-Kikkerleden, vergelijkbaar met hoe dit nu ook al gaat met de binnenhal en het winterlidmaatschap.   

De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart. De wens is dat we vanaf de start van het zomerseizoen 2021 per 1 april van de padelbanen gebruik kunnen maken. Maar het bestuur moet realistisch zijn: dan moeten komende weken een aantal onzekerheden en afhankelijkheden in ons voordeel uitvallen. De datum van 1 april is op dit moment nog allerminst zeker. Anders zal het enkele weken/maanden later worden. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van de bouw via deze website en de nieuwsbrief.