Statuten

In de statuten van de vereniging is vastgelegd wat het doel van TC De Kikkers is en is het lidmaatschap van de leden gedefinieerd. Ook is in de statuten vastgelegd wat het bestuur doet (en mag doen), welke commissies er zijn en hoe het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Ook de verplichte onderwerpen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn opgenomen in de statuten.  

In 2018 zijn op de ALV de statuten voor het laatst door de leden gewijzigd, o.a. door aanpassing van de norm voor het minimum aantal stemgerechtigde leden, verruiming van de mogelijkheden van volmacht en aanpassingen in de bevoegdheden van het bestuur.

Statuten TCK.pdf