Reglementen

Statuten
In de statuten van de vereniging is vastgelegd wat het doel van TC De Kikkers is en is het lidmaatschap van de leden gedefinieerd. Ook is in de statuten vastgelegd wat het bestuur doet (en mag doen), welke commissies er zijn en hoe het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Ook de verplichte onderwerpen op de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn opgenomen in de statuten.  

In 2018 zijn op de ALV de statuten voor het laatst door de leden gewijzigd, o.a. door aanpassing van de norm voor het minimum aantal stemgerechtigde leden, verruiming van de mogelijkheden van volmacht en aanpassingen in de bevoegdheden van het bestuur.

Huishoudelijk Reglement
In het Huishoudelijk Reglement zijn o.a. de rechten en plichten van de leden opgenomen en het introduceebeleid, alsmede allerlei praktische zaken over hoe een stemming op de Algemene Leden Vergadering (ALV) verloopt en hoe de jaarlijkse aanpassing van de contributie plaatsvindt. 

Het Huishoudelijk Reglement is in 2021 voor het laatst aangepast. Bijlagen bij het Huishoudelijk Reglement zijn het Park- en baanregelement, het Competitiereglement en het Reglement Sociaal Veilig.  

Privacy
Om de diensten van TC De Kikkers aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TC De Kikkers in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. TCK respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In onze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Statuten TCK.pdf Privacy Policy TCK 28 oktober 2018.pdf Huishoudelijke Reglement TC De Kikkers 2021.pdf Park- en baanreglement TC De Kikkers 2021.pdf Competitiereglement TC De Kikkers 2021.pdf Sociaal veilig reglement TCK versie 1 maart 2024.pdf